ЧМТ-ны үйл явцын зураглал

Зураг 2. Технологийн сургуулийн үйл явцын зураглал.

Технологийн сургууль нийгэм, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд чиглэсэн дараах үндсэн үйл ажиллагааг явуулна. Үүнд:

  1.  Сургалтын үйлчилгээ – Ахлах сургууль, Мэргэжлийн сургалт, Бакалавр, Магистрын сургалт, Мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, захиалгат сургалт.
  2.  Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагаа – Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Төрийн байгууллага, ААН байгууллагуудын хэрэгцээ шаардлага, захиалгын дагуу хэрэгжүүлдэг Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил.
  3. Суралцагч, нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээ – Төрийн болон орон нутгийн байгууллагууд, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, иргэд, оюутан, суралцагчдад зориулсан үйл ажиллагаа.
  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах