“Судлаач оюутан” клуб

 • Клубын нэр: “СУДЛААЧ ОЮУТАН” клуб
 • Удирдагч багш: УУТ-ийн эрхлэгч О.Баярбат
 • Клубын зорилго:
  • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд оролцох оюутны идэвхи сонирхлыг өрнүүлэх, нэмэгдүүлэх
  • Уул уурхайн тэнхимийн оюутнуудыг судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх арга барил эзэмшүүлэх
  • Төслийн ажил гүйцэтгэх ба түүний тооцоо судалгааг хийж гүйцэтгэх, тайлан бичих онол арга зүйн арга аргачлал эзэмшүүлэх
  • Багаар ажиллах, илтгэл тавих, бие даан ажил зохион байгуулах зэрэг чадваруудыг оюутнуудад эзэмшүүлэх
 • Үйл ажиллагааны товч танилцуулга:

 • Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

  • “Судлаач оюутан” клубт эрдэм шинжилгээний ажилд оролцох сонирхолтой УУАТ, АМБТ, ТҮМ, МТ, КТХ мэргэжлийн ангийн оюутнууд өөрсдийн сайн дурын хүсэлтээр, сонгон шалгаруулалт, ярилцлагын үндэс дээр клубын гишүүн болно
  • Оюутнуудыг судалгааны ажлын сэдвийн хүрээ, мэргэжлийн чиглэлээр нь баг болгон хуваах ба баг тус бүрийг мэргэжлийн багш хариуцан удирдаж ажиллана
  • Оюутнууд судалгааны ажлын материалын талаар бие даан дэлгэрүүлэн судлах
  • Оюутнууд судалгааны ажлын туршилтуудыг УУТ-ийн дэргэдэх лабораториудад төлөвлөгөөний дагуу тохирох тоног төхөөрөмж дээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын заавар зааварчилгааг хариуцагч мэргэжлийн багшаас авч түүний удирдлаган дор хийж гүйцэтгэнэ
  • Оюутнууд туршилтын ажлын үр дүнг боловсруулж, удирдагч багшид тайлагнана
  • Оюутнуудын хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд нь УУТ-ийн болон ТС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурлуудаар хэлэлцүүлэгдэнэ

  Удирдагч багшийн эрх, үүрэг:

  • Оюутны эрдэм шинжилгээний ажлыг тэнхимийн багш нар удирдана.
  • Сэдвийн удирдагч нь удирдаж буй оюутанд арга зүйн зөвлөгөө өгч оюутны эрдэм шинжилгээний бага хуралд илтгэл тавиулах, диплом, магистрын ажил бичүүлэх талаар идэвхи санаачлагатай ажиллана.
  • Удирдагч багш нь судалгааны ажлуудын сэдвүүдийг тодорхойлж үүний дагуу оюутнууд судалгааны шинжилгээний ажлыг төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
  • Удирдагч багш нь сар бүрийн эцэст гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтийг тооцоход ажлаа үнэлүүлнэ

  Судлаач оюутны эрх, үүрэг:

  • Оюутан туршилтын ажлыг гүйцэтгэхийн өмнө удирдагч багшаас ажлын даалгаврыг бичгээр авч ХАБ-ын заавар зааварчилгааг баримтлан шаардлагатай хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгслэлийг заавал хэрэглэн анхаарал болгоомжтой ажиллах
  • Оюутан туршилтын ажлыг гүйцэтгэсний дараа бүр өөрийн ашигласан тоног төхөөрөмж, сав суулга, химийн бодис болон бусад зүйлсийг зохих шаардлагын дагуу угааж цэвэрлэн, эмхлэн цэгцлэх;
  • Оюутан эрдэм шинжилгээний ажлыг төлөвлөгөөнд заагдсан хугацаанд бүрэн хийж гүйцэтгэн судалгааны ажлын үр дүнг удирдагч багшид бүрэн тайлагнах;

  Судлаач оюутны анхаарах зүйлс:

  • Оюутан туршилтын ажлыг хийж гүйцэтгэсний дараа хамгийн түрүүнд ашигласан тоног төхөөрөмжүүдийг ЗААВАЛ унтраан дараа нь цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгэнэ.
  • Оюутан удирдагч багшийн зөвшөөрөлгүйгээр дур мэдэн ямар нэгэн тоног төхөөрөмж, химийн бодистой харьцан ажиллахыг хатуу хориглоно.

 • Ажиллах цагийн хуваарь: Долоо хоногт 3 өдөр тогтмол 3 цагаар ажиллана.
 • Хичээллэх танхим: Уул уурхайн тэнхимийн лаборатори 022 тоот
 • Оюутны тоо: 15 судлаач оюутан